Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

UWAGA!

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej Koncepcją pracy szkoły.

Jeśli któryś z rodziców miałby jakieś uwagi co do koncepcji pracy szkoły,

to prosimy o przesłanie  swoich uwag na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zespół Szkół i Przedszkola

w Kaletach Miotku

 

 

Koncepcja pracy w latach 2013/2016

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 11.09.2013r.

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

 

 

 

CELE

GŁÓWNE

 

 

 

ZADANIA

SZCZEGÓŁOWE

 

 

 

FORMY REALIZACJI

 

 

 

TER

MINY

 

 

 

ODPOWIE

DZIALNY

 

 

I

Stworzenie systemu strategicznego zarządzania zespołem szkół i przedszkola.

 

 

 

1.Opracowanie trzyletniego planu rozwoju na lata 2013/2016

 

 

 

 • powołanie zespołu do tworzenia planu,

 • odpowiednie zaplanowanie działań szkoły przy współpracy organów szkoły,

 • opracowanie planu,

 • zatwierdzenie planu,

 • bieżąca i końcowa ocena realizacji zadań,

 

 

VIII/IX

każdego

roku

 

przewodni-cząca zespołu,

dyrektor

 

2. Zaznajamianie nauczycieli i uczniów oraz rodziców z celami działań szkół i przedszkola oraz sposobami realizacji.

 

 • przedstawienie planu rozwoju rodzicom na spotkaniu, nauczycielom na konferencji,

 • uczestniczenie nauczycieli, uczniów i rodziców w realizacji celów szkół i przedszkola,

 

 

IX

każdego roku

 

dyrektor,

przew. Rady Rodziców, opiekun SU

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM

ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

 

II.

Zapewnienie

ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

 

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

 

 • opracowanie planu nadzoru,

 • zapoznanie nauczycieli z zasadami sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora,

 • realizacja sprawnego i skutecznego nadzoru,

 • powołanie zespołu odpowiedzialnego za diagnozowanie pracy szkoły,

 

 

 

 

IX

każdego

roku

 

dyrektor

 

2. Zbudowanie sprawnego systemu zarządzania jakością.

 

 • opracowanie procedur przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej,

 • opracowanie systemu badania efektów kształcenia,

 • przeprowadzanie dogłębnych analiz ewaluacji wewnętrznej,

 • diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 • analizowanie i zaspakajanie potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli,

 

 

2013/14

 

 

 

2013/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zespół do spraw ewaluacji, rada

pedag.

zespoły zadaniowe

 

 

 

 

 

dyrekcja, nauczyciele

 

 

dyrektor

 

PROMOCJA

 

 

III.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkół i przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Organizacja imprez, konkursów, prezentacji dla najbliższego środowiska.

 

 • przygotowanie prezentacji podczas zajęć pozalekcyjnych i innych,

 • współpraca samorządu szkolnego, nauczycieli, świetlicy środowiskowej, rodziców,

 

 

wg kalen.

 

opiekun SU,

nauczyciele,

wychowaw-

cy

 

 

2.Aktywny udział uczniów w konkursach, akcjach, imprezach: o zasięgu miejskim, powiatowym i innych.

 

 • przygotowanie uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych i innych oraz w ramach konkursów wewnątrzszkolnych,

 

 

wg

kalen.

 

nauczyciele przedmiotów

 

3.Promowanie placówek prezentując swoje osiągnięcia – uaktualnianie strony internetowej, współpraca z prasą lokalną, eksponowanie w wyznaczonym miejscu dyplomów , podziękowań i prac uczniów.

 

 

 • udział uczniów w opracowywaniu stron informacyjnych w Internecie (strona szkoły i miasta),

 • redagowanie i zamieszczanie sprawozdań z życia szkoły oraz ważnych informacji na stronach Internetowych,

 • przekazywanie prasie informacji o ważnych wydarzeniach w szkole,

 • artykuły nauczycieli w prasie pedagogicznej,

 • zawieszanie w antyramach dyplomów i podziękowań,

 • usprawnienie komunikacji między dyrekcją, radą pedagogiczną i uczniami – tablica informacyjna,

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

nauczyciel informatyk

i plastyk wychowaw-cy,

opiekun SU,

polonista

 

4.Dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia szkół i przedszkola.

 

 • udział uczniów w prowadzeniu dokumentacji szkół (kronika szkolna, wykonywanie zajęć ),

 • projekty gimnazjalne klasy III – wykorzystanie w dokumentowaniu,

 

 

na bieżąco

 

 

wychowaw-cy,

nauczyciele gimnazjum

 

5.Organizowanie imprez i podejmowanie działań o charakterze dochodowym.

 

- pozyskiwanie prowi-

wizji,

 • zorganizowanie zabawy karnawałowej,

 • festyn śląski lub majówka,

 • piknik rodzinny,

 

 

corocznie

 

 

 

 

Rada Rodziców,

nauczyciele,uczniowie

 

6.Organizacja drzwi otwartych dla kandydatów : przedszkola i kl. I.

 

 

 • zaproszenie do odwiedzania szkół i przedszkola w ramach „drzwi otwartych”

 • zorganizowanie zajęć koleżeńskich i lekcji „otwartych”,

 

 

corocznie

 

wychow.

przedszkola i klas pierwszych

 

 

7. Organizowanie działań charytatywnych.

 

- podejmowanie akcji

o charakterze ogólnopolskim(„Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i innych),

- włączanie się w akcję pomocy dla dzieci przewlekle chorych z naszego terenu,

- podjęcie współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych psów w Tarnowskich Górach,

- udział w kiermaszach świątecznych organizowanych na terenie miasta,

- adopcja na odległość – dzieci z Kenii,

 

corocznie

 

 

opiekun SU,

wychowaw-cy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

 

 

 

NAUCZYCIELE

 

Cele główne

 

Zadania

szczegółowe

 

Formy realizacji

 

Termin

 

Odpowie-

dzialny

 

 

I.

Zapewnienie wysokiego poziomu pracy edukacyjnej.

 

1.Zatrudnianie nauczycieli.

 

 • uwzględnianie potrzeb placówek w tym zakresie,

 • przestrzeganie przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych oraz zatrudniania nauczycieli,

 • wykorzystywanie należycie doświadczeń i kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

 

 

VIII

corocznie

 

dyrektor

 

2.Ustalenie zadań służbowych i zakresu obowiązków nauczycieli.

 

 • opracowanie zakresu obowiązków i zadań służbowych nauczycieli,

 • zapoznanie nauczycieli z zakresem obowiązków i zadań,

 

 

IX

corocznie

 

dyrektor

 

3.Przestrzeganie uprawnień rady pedagogicznej w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 • opiniowanie przez radę pedagogiczną propozycji dyrektora w sprawach przydziału naucz. zajęć dydakt. wych. i opiek. oraz zadań dodatkowych,

 

 

VIII

corocznie

 

dyrektor

 

4.Przestrzeganie kryteriów ocen jakości pracy nauczycieli.

 

 • gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonania oceny jego pracy z uwzględnieniem kryteriów ocen i jakości pracy,

 

 

IX

corocznie

 

dyrektor

 

5.Zapoznanie nauczycieli ze sposobem oceniania pracy, przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych.

 

 • przedstawienie na radzie pedagogicznej,

 • zaakceptowanie przez nauczycieli,

 • ocena dorobku zawodowego nauczycieli,

 

 

IX

corocznie

 

 

dyrektor

 

 

ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

 

 

II.

Systemowe wspomaganie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.

 

1.Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

 • rozmowy z nauczycielami,

 • analiza dokumentacji szkoły,

 • analiza i wnioski z ewaluacji wewnętrznej,

 • określenie potrzeb doskonalenia kadry pedagogicznej,

 

 

początek i koniec roku szkolnego

 

dyrekcja, lider WDN

 

 

 

2.Opracowanie i wdrożenie planu WDN oraz zewnętrznych kursów doskonalenia.

 

 • organizacja spotkań szkoleniowych całej rady pedagogicznej i poszczególnych zespołów zadaniowych,

 • uczestniczenie w różnych zewnętrznych formach doskonalenia,

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

dyrektor, lider WDN

 

 

3.Prowadzenie rejestru ukończonych form doskonalenia i uzyskanych kwalifikacji.

 

 • analiza dyplomów i zaświadczeń ,

 • sporządzenie informacji,

 • analiza skuteczności form doskonalenia zawodowego,

 

 

na bieżąco

 

dyrekcja

 

4.Zachęcanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami.

 

 • gromadzenie w pokoju nauczycielskim
  i bibliotece informacji
  o formach doskonalenia oraz materiałów opracowanych przez nauczycieli,
  a także poszerzanie księgozbioru
  o najnowsze pozycje pedagogiczne,

 

 

cały rok

 

dyrektor,

bibliotekarz

 

5.Przestrzeganie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

 

 • stworzenie równych szans rozwoju zawodowego,

 • wspieranie przez placówkę rozwoju zawodowego nauczycieli,

- wdrażanie

procedur awansu

zawodowego,

- ocena dorobku

zawodowego,

 

 

 

cały rok

 

 

dyrektor

 

 

 

 

6.Rozwijanie pracy zespołów nauczycielskich
i zadaniowych.

 

 • organizacja spotkań poszczególnych zespołów nauczycielskich: edukacji wczesnoszko-

lnej,

humanistyczny,

matematyczno-

przyrodniczy,

wychowawczy,

wychowania

przedszkolnego,

języków obcych,

- organizowanie spotkań zespołów zadaniowych tj. do spraw ewaluacji, do spraw badań i analiz efektów kształcenia, do spraw statutu,

 

 

wg planu

 

przewodniczący zespołów nauczycielskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przewodniczący

zespołów zadaniowych

 

8.Promocja osiągnięć nauczycieli.

 

- umieszczanie materiałów i informacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej szkoły oraz miasta,

 

 

 

na bieżąco

 

nauczyciele

 

 

WARUNKI DZIAŁALNOŚI

 

III.

Zapewnienie odpowiedniej bazy
i wyposażenia gwarantują-

cego właściwą realizację zadań statutowych
i możliwość osiągania wysokiej jakości.

 

 

1.Zagospodarowanie budynku i terenu wokół szkoły.

 

- malowanie pomieszczeń szkolnych,

- odnowianie parkietu na sali gimnastycznej,

- likwidacja zacieków na terenie szkoły min. na sali gimnastycznej,

- obudowa kaloryferów,

- remont dachu,

- kontynuacja

wymiany

centralnego

ogrzewania,

- budowa boiska przy szkole,

- adaptacja pomieszczenia piwnicznego na salę telewizyjną,

- upiększanie terenu wokół szkoły – wykorzystywanie projektów gimnazjalnych,

- modernizacja nawierzchni obejścia na terenie szkoły,

- renowacja i uzupełnienie ogrodzenia,

 

 

 

 

 

 

w miarę posiadanych środków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

 

2.Wyposażenie pracowni przedmiotowych i innych pomieszczeń szkolnych oraz przedszkolnych.

 

 

- sukcesywne

podłączanie

komputerów i

Internetu w

salach dydakt.

PG,

- zakup sprzętu

sportowego,

- zakup pomocy

dydaktycznych,

- doposażenie

pracowni

przedmiotowych (przyrodnicza, humanistyczna, językowa, matematyczna, komputerowa, fizyczno – chemiczna, ruchu drogowego),

 

na bieżąco, w miarę posiadanych środków

 

dyrektor,

 

 

3.Wyposażenie biblioteki w odpowiednią liczbę
i rodzaj literatury.

 

 • zakup lektur zgodnie z potrzebami,

 • doposażenie biblioteki w literaturę popularnonau -
  kową
  i współczesną,

 

 

w miarę posiadanych środków

 

dyrektor,

bibliotekarz

 

 

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

 

 

 

 

ZDROWIE, HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 

 

 

 

 

IV.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przebywającym w szkole i przedszkolu.

 

 

 

 

1.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

 

 

 • planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP,

 • dostosowanie ławek do wzrostu dzieci,

 • przegląd sprzętu i pomocy pod względem ich bezpieczeństwa,

 • opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich,

 • zapoznanie rodziców z zasadami bhp obowiązującymi na terenie szkoły,

 • ubezpieczenie uczniów,

 • prowadzenie ewidencji wypadków,

 • planowanie pracy zgodnie z higieną pracy ucznia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

dyrektor,

 

 

2.Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

 

 

 

 

 

 

3. Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia wśród uczniów.

 

 

 

 

 

 

4. Polityka bezpieczeństwa informacji.

 

 • współpraca z pielęgniarką,

 • zakup niezbędnych środków medycznych,

 • współpraca z Ośrodkiem Zdrowia ESKULAP,

 

 • organizowanie śródrocznych wyjazdów sanatoryjnych, zielonych szkół oraz wycieczek klasowych i wyjazdów na basen, lodowisko,

 

 • zabezpieczanie zbiorów danych przetwarzanych tradycyjnie,

 • oświadczenia
  o zachowaniu poufności
  i zapoznaniu
  z przepisami

 • przestrzeganie sposobu zabezpieczania danych
  w systemie informatycznym,

 • nadawanie
  i rejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie informatycznym,

 • zebranie oświadczeń od rodziców w sprawie przetwarzania danych osobowych,

 

 

sukcesywnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX każdego roku

 

dyrekcja,

wychowawcy,

pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, wychowawcy, nauczyciele wych. fiz.

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

KIEROWANIE SZKOŁĄ , OBIEG INFORMACJI

 

V.

Zapewnienie sprawnego i skutecznego kierowania placówką.

 

1.Udoskonalenie wewnętrznego systemu informacji.

 

 • umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń,

 • umieszczanie istotnych informacji w książce zarządzeń,

 • prowadzenie księgi zastępstw,

 

 

na bieżąco

 

dyrektor

 

2.Przestrzeganie przez poszczególne organy ustawowych kompetencji.

 

 • opiniowanie i podejmowanie uchwał przez radę pedagogicz-ną zgodnie z przepisami prawa,

 • opiniowanie dokumentów przez radę rodziców,

 • zasięganie opinii SU,

 

 

na bieżąco

 

dyrektor,

przew. Rady Rodziców, przew. SU

 

 

3.Zapewnienie pracownikom i rodzicom dostępu do dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania zespołu szkół i przedszkola.

 

 • eksponowanie
  w widocznym miejscu na terenie szkoły, klasy, stronie internetowej informacji adresowanych do rodziców
  i uczniów,

 • współpraca dyrekcji z nauczycielami
  w zakresie zarządzania
  i organizacji,

 

 

na bieżąco

 

dyrektor,

wychowawcy, SU,

 

 

4.Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

 

 • prowadzenie ewidencji spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • prowadzenie księgi uczniów,

 • dokumentowanie przebiegu naucz., przechowywanie i udostępnianie ich zgodnie
  z przepisami prawa,

 • kontrola realizacji obowiązku szkolnego,

 • kontrola dokumentacji nauczyciela
  i wychowawcy,

 

 

 

na bieżąco

 

dyrektor,

sekretarka szkoły

 

5.Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego.

 

 

 • aktualizowanie wewnątrzszkol-nych dokum., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( statut, WSO, program wychowawczy, program profilaktyczny),

 

 

na bieżąco

 

dyrektor,

 

zespoły zadaniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE

 

 

PROGRAMY NAUCZANIA

 

 

Cele ogólne

 

 

Zadania

szczegółowe

 

Formy realizacji

 

Termin

 

 

Odpowie-

dzialny

 

I.

Zapewnienie zestawu programów gwarantujący rozwój edukac.

dzieci i młodzieży.

 

1. Gromadzenie opinii o szkolnym programie nauczania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • bieżący monitoring,

 • wywiady z nauczycielami pod kątem WSO z możliwościami i potrzebami uczniów

 • opracowanie i zatwierdzenie Szkolnego Zestawu Podręczników,

 

 

corocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zespoły zadaniowe

 

ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA

 

 

 

II.

Organizowanie procesu kształcenia umożliwiającego rozwój każdego dziecka.

 

 

1. Opracowanie przez nauczycieli rozkładów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 • realizowanie rozkładów zgodnie z przepisami prawa,

 • kontrola rozkładów nauczania pod względem dostosowania do podstawy programowej oraz potrzeb
  i zainteresowań uczniów,

 • monitorowanie podstawy programowej,

 

 

IX

corocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

 

2.Sporządzenie arkusza organizacyjnego szkół i przedszkola.

 

 • opracowanie arkusza,

 • opiniowanie przez radę pedagogiczną,

 • zatwierdzanie przez organ prowadzący,

 

 

 

IV

corocznie

 

dyrekcja

 

3.Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym.

 

 • sporządzenie rozkładu zajęć,

 • analiza rozkładu pod kątem wymogów pracy umysłowej ucznia i nauczyciela,

 • zawieszenie na gazetce informacyjnej,

 

 

VIII

corocznie

 

dyrektor

 

4.Zapewnienie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych.

 

 • organizacja kół zainteresowań

z godzin KN art. 42, ust.2, pkt 2,

 • organizacja kół zainteresowań
  z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

 • rozpoznanie potrzeb w zakresie zainteresowań uczniów dotyczących zajęć pozalekcyjnych,

 

 

 

 

IX

corocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

 

5.Organizowanie form pracy z uczniem mającym trudności w nauce oraz udzielanie im pomocy.

 

- udzielanie pomocy

psychologiczno-
pedagogicznej

uczniom zgodnie

z przepisami

prawa,

 • organizacja zajęć wyrównawczych

 • stosowanie indywidualizacji,

 • zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,

 • udzielanie pomocy przez nauczycieli,

 • analizowanie trudności,

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów
  z opiniami,

 

 

na bieżąco

 

dyrektor,

pedagog wychowawcy, nauczyciele poszczególnych zajęć

 

6. Organizowanie pracy z uczniem zdolnym.

 

 • indywidualizacja procesu nauczania,

 • przygotowanie uczniów do konkursów,

 • udział w konkursach,

 • opieka psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów zdolnych,

 

 

na bieżąco

 

nauczyciele przedmiotów

PRZEBIEG PROCESU KSZTAŁCENIA

 

III.

Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności każdego dziecka w procesie kształcenia.

 

1.Wdrażnie WSO wspierającego osiągnięcia uczniów.

 

 • zapoznanie społeczności szkolnej ze Szkolnym Systemem Oceniania,

 • zebrania
  z rodzicami
  i comiesięczne konsultacje,

 • zorganizowanie lekcji wychowawczej na omówienie WSO,

 • współpraca nauczycieli przy opracowywaniu wymagań z poszczególnych przedmiotów,

 • ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności zgodnie
  z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole,

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń PPP,

 • udzielanie rzetelnych informacji
  o osiągnięciach

i niepowodze-

niach edukacyjnych,

 • ewaluacja WSO,

 

 

na bieżąco

 

wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

2.Stosowanie skutecznych i zróżnicowanych metod pracy.

 

 • szerokie wykorzystanie metod aktywizujących,

 • umożliwienie dostępu do nowoczesnych środków dydaktycznych (audiowizualn., multimedialnych i innych ),

 

 

na bieżąco

 

nauczyciele poszczególnych zajęć

 

3.Realizacja treści kształcenia.

 

 • monitorowanie realizacji

podstawy programowej,

 • badanie zgodności programów nauczania z podstawą programową,

 • nadzór nad wyborem podręczników,

 

 

na bieżąco

 

dyrektor,

nauczyciele

 

4.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń PPP.

 

 • sporządzenie wykazu uczniów z opiniami lub orzeczeniami,

 • zapoznanie się nauczycieli
  z zaleceniami PPP,

 • opracowanie wymagań dostosowanych do możliwości uczniów
  z opinią,

 

 

na bieżąco

 

pedagog szkolny

nauczyciele poszczególnych zajęć

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

IV.

Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów kształcenia.

 

1.Diagnoza i ocena poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

 

 • bieżące sprawdziany wiadomości
  i umiejętności,

 • przeprowadzenie i zanalizowanie testu kompetencji
  w klasie III podstawowej,

 • przeprowadzenie diagnozy dziecka sześcioletniego podejmującego naukę w szkole,

 • przeprowadzenie i analiza próbnego sprawdzianu
  i egzaminu,

 • stosowanie oceny cząstkowej i jej różnicowanie (odpowiedź ustna, pisemna, praca domowa, grupowa aktywność ),

 • analiza wyników sprawdzianu

i egzaminu OKE, wnioski do dalszej pracy,

 • przestrzeganie zasad promowania, klasyfikowania
  i oceniania oraz przeprowadzanie sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego,

 

 

na bieżąco

 

 

 

wg terminu wyznaczonego przez Operon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty

 

 

 

 

 

 

 

na

bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień

 

nauczyciele poszczególn.

przedmiotów

 

nauczyciel klasy III PSP

 

 

 

 

nauczyciele przedszkola

 

 

 

 

nauczyciele poszczególn.przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele,

zespoły przedmiot.

 

 

 

2.Wykorzystanie wyników diagnozy w doskonaleniu pracy szkół
i przedszkola.

 

 • analiza realizowanych programów,

 • planowanie pracy
  w zespołach zadaniowych,

 • planowanie pracy zgodnie
  z planem nadzoru, planem pracy szkoły itp

 • wykorzystanie wniosków wynikających
  z badań osiągnięć uczniów
  w doskonaleniu pracy dydaktycznej,

 

 

w ciągu całego roku szkolnego

 

dyrekcja, nauczyciele poszczególn. zajęć

 

3.Systematyczne, badanie osiągnięć
i sukcesów uczniów oraz losów absolwentów.

 

 • analiza dokumentacji szkolnej dotyczącej konkursów,

 • analiza dokumentacji potwierdzającej przyjęcie ucznia do szkoły ponad gimnazjalnej,

 

 

I, VI

każdego roku

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 

 

 

Cele ogólne

 

 

Zadania szczegółowe

 

Formy realizacji

 

Termin

 

Odpowie-

dzialny

 

 

RÓWNOŚĆ SZANS

 

I.

Tworzenie warunków dających możliwości równych szans wszystkim uczniom.

 

1.Przestrzeganie praw dziecka
i ucznia.

 

 • zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami,

 

 

na bieżąco

 

wychowawcy,

pedagog

 

2.Zapewnienie równych szans rozwoju wszystkim uczniom.

 

 • organizacja zajęć pozalekcyjnych umożliwiająca zainteresowanym uczniom udział w tych zajęciach,

 • kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze,

 • pomoc logopedyczna

 

 

IX, każdego roku

 

dyrektor

 

3.Promowanie szacunku dla każdego człowieka
i jego godności osobistej.

 

 

 

 

 

 

4. Kultywowanie tradycji szkolnych,

kształtowanie odpowiednich postaw etycznych.

 

 • opracowanie planów wychowawczych,

 • realizacja
  i ewaluacja planu wychowawczego,

 • pogadanki
  i dyskusje w ramach zajęć,

 

 • organizowanie
  i aktywny udział
  w uroczystościach
  o charakterze rocznicowym
  i patriotycznym,

 • umożliwienie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury,

 • zakup sztandaru,

 

 

IX, każdego roku

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

zgodnie
z uroczy-
stościami szkolnymi na terenie miasta

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

PRACA WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA

 

II.

Stworzenie jednolitego i spójnego systemu wychowawczo profilaktycznego.

 

1.Zapoznanie społeczności szkolnej z programem wychowawczym szkoły. Jego realizacja.

 

 • przedstawienie programu na spotkaniu
  z rodzicami,

 • omówienie programu na zebraniu SU,

 • udostępnienie go w bibliotece,

 

 

 

 

IX, każdego roku

 

wychowawcy klas,

pedagog

 

2.Opracowanie
i wdrożenie rocznych planów pracy wychowawczej szkół i przedszkola.

 

 • analiza Programu Wychowawczego,

 • analiza dokumentacji wychowawców i pedagoga szkolnego,

 • wyodrębnienie priorytetowych zadań wychowawczych na każdy rok szkolny

 

 

IX, każdego roku,

na bieżąco

 

dyrektor,

pedagog, wychowawcy klas i grup przedszkol-

nych

 

3.Podejmowanie działań profilaktycznych przy współpracy z instytucjami wspomagającymi szkoły i przedszkole w działaniach wychowawczych oraz przy stałej współpracy z rodzicami.

 

 • współpraca z rodzicami i uczniami w zakresie profilaktyki zdrowia i wad postawy,

 • współpraca z Fundacją Miasteczko Śl. w celu profilaktyki ołowicy,

 • współpraca ze świetlicą środowiskową w zakresie profilaktyki antynikotynowej, antyalkoholowej, antynarkotykowej,

 • diagnoza zespołu klasowego w zakresie prawidłowych relacji rówieśniczych,

 • opracowanie procedur reagowania w sytuacjach konfliktowych,

 • przestrzeganie postanowień statutowych w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar,

 • wdrażanie programów profilaktycznych,

 • wykorzystanie doświadczeń PPP, Sądu Rodzinnego i kuratorów do spraw nieletnich,

 • współpraca z Ośrodkiem Uzależnień Totu oraz Policją,

 

 

na bieżąco

 

wychowawcy klas, higienistka

 

4.Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej rodzinom niewydolnym wychowawczo.

 

 

 • wywiady środowiskowe,

 • wizyty domowe,

 • współpraca z MOPS i PPP,

 • komisja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działająca przy UM w Kaletach,

 

 

w miarę potrzeb

 

pedagog,

wychowawcy klas i grup przedszkol-

nych

PRACA OPIEKUŃCZA

 

III.

Stworzenie skutecznego systemu opiekuńczego.

 

1.Rozpoznawanie potrzeb w zakresie opieki nad uczniami.

 

 • wywiady z rodzicami,

 • wywiady środowiskowe,

 • wizyty domowe,

 • współpraca z MOPS-em, Ośrodkiem Zdrowia, pielęgniarką, policją, komisją antyalkoholową przy Urzędzie Miasta itp.

 

 

na bieżąco

 

wychowawcy klas i grup przedszkol-

nych

 

 

2. Zapewnienie form pomocy uczniom potrzebującym.

 

 • organizowanie dożywiania,

 • prowadzenie akcji „szklanka mleka dla każdego ucznia”, „owoce w szkole”,

 • wyposażenie uczniów
  w potrzebne podręczniki,

 • organizowanie pomocy materialnej,

 • dofinansowanie do podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna),

 • przyznawanie stypendium socjalnego,

 • przyznawanie stypendium naukowego,

 • dofinansowanie do wyjazdów
  i wycieczek klasowych,

 • zwalnianie
  z opłaty za ubezpieczenie,

 

 

w miarę potrzeb

 

dyrektor,

pedagog, wychowawcy klas

 

3.Podejmowanie systematycznych
i skutecznych działań opiekuńczych.

 

 • zaplanowanie zadań opiekuńczych szkół
  i przedszkola,

 • systematyczna ich realizacja,

 • analiza skuteczności,

 • współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną,

 • zapewnienie opieki po zakończonych zajęciach,

 

 

 

IX, każdego

roku i na bieżąco

 

wychowawcy klas, grup przedszkol-

nych

 

 

 

 

Efekty

pracy wycho

waw

czej i opie

kuń

czej,

pro

fila

kty

cznej

szko

ły i

przed

szko

la.

 

 

 

 

 

 

 

IV.

Wychowanie dziecka zdolnego do działania i kochania, dostrzegającego potrzeby własne i innych ludzi,

dziecka kreatywnego potrafiącego dokonywać słusznych wyborów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ewaluacja podjętych działań wychowawczych, profilaktycznych
i opiekuńczych.

 

 

 • obserwacja zachowań uczniów,

 • rozmowy
  z wychowawcami i rodzicami,

 • analiza wyników badań poradni psychologiczno – pedagogicznej,

 • analiza efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej
  i opiekuńczej,

 • opracowanie narzędzi diagnozy,

 

 

raz na

semestr

 

 

dyrekcja,

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj

Logowanie

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości 

Statystyki

Użytkowników : 19
Artykułów : 620
Odsłon : 175843

Legitymacje

Konto do wpłat za zagubione legitymacje oraz opłat za przedszkole

31 1020 2368 0000 2302 0595 9632

PKO BP SA Oddział 1 w Tarnowskich GórachStart