Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start


Projekt Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ( Europejski Fundusz Społeczny)

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Beneficjent (projektodawca) Miasto Kalety

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 28.09.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 992 990,00 PLN

Kwota dofinansowania:           893 691,00 PLN

  • wkład Funduszy Europejskich:    844 041,50 PLN
  • wkład budżetu Państwa:               49 649,50 PLN

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy min. 90% uczniów: tj. 257 uczniów (117dz,140ch), w tym zniwelowanie deficytów u 83 uczniów (30dz,53ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 8 uczniów (2dz,6ch) z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli. tj. 40 nauczycieli (34K,6M) w terminie do 30.06.2021 r.

Grupa docelowa to 285 uczniów (130dz,155ch), oraz 40 nauczycieli (34K, 6M) ze szkół podstawowych: PSP1 Kalety i PSP2 w Kaletach Miotku. Miejscem realizacji projektu są w/w szkoły, w których zrekrutowani zostali uczniowie.

Formy realizacji:

- organizacja dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim

-  organizacja  zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażenie pracowni przedmiotowych

-  doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach projektu nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu:

- kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w pracy z uczniem

- jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy

- wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN

- praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Potrzeby i oczekiwania:

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. śląskiego, zlokalizowanych na obszarze Gminy miejskiej Kalety.

Grupa docelowa to uczniowie szkół podstawowych prowadzących kształcenie ogólne, które realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych oraz szkoły i placówki realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego i ich organ prowadzący.

Wsparcie jest skierowane do 285 uczniów (130dz,155ch), w tym 91 uczniów (33dz,58ch) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym 8 uczniów (2dz,6ch) z niepełnosprawnościami oraz 40 nauczycieli (34K,6M) ze szkół w Gminie Kalety. Obejmuje ono:

■ PSP 1 Kalety 200 uczniów (90dz,110ch), w tym 60 uczniów (20dz,40ch) z SPE, w tym 8 uczniów (12dz. i 6ch) z niepełnosprawnościami i 20 nauczycieli (16K, 4M).

■ Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku (szkoła podstawowa) 85 uczniów (40dz,45ch), w tym 31 uczniów (13dz,18ch) z SPE, i 20 nauczycieli (18K,2M).

Rodzaj wsparcia oraz dobór wielkości grup docelowych wynikają z faktycznych potrzeb uczniów określonych na podstawie indywidualnej diagnozy.

POTRZEBY UCZNIÓW: rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów mieszkających na obszarze gminy Kalety, co przekłada się z jednej strony na gorsze wyniki w nauce, a z drugiej strony na brak możliwości wspierania uczniów wykazujących się zdolnościami w danych przedmiot. Dodatkowe zajęcia przyczynią się do wyrównania braków edukacyjnych, utrwalenia i

OCZEKIWANIA UCZNIÓW: wsparcie, które otrzymają uczniowie umożliwi rozwój kompetencji i uzdolnień, a także wyrówna dysproporcje edukacyjne, rozwinie zainteresowania uczniów w zakresie nowych technologii, uczniowie zrealizują ciekawe zajęcia z wykorzystaniem – doświadczeń i eksperymentów. Nastąpi usystematyzowanie wiadomości, rozwijanie zainteresowań, motywowanie, aktywizowanie uczniów poprzez zajęcia w małych grupach i stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych.

POTRZEBY NAUCZYCIELI: dokształcanie zawodowe, zwiększenie wiedzy i kompetencji

OCZEKIWANIA NAUCZYCIELI: podniesienie lub dostosowanie swoich kompetencji do potrzeb zmieniającego się szkolnictwa.


Projekt Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  ( Europejski Fundusz Społeczny)

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Beneficjent (projektodawca) Miasto Kalety

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 28.09.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 992 990,00 PLN

Kwota dofinansowania:           893 691,00 PLN

  • wkład Funduszy Europejskich:    844 041,50 PLN
  • wkład budżetu Państwa:               49 649,50 PLN

Cele projektu:

podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Szkołach Podstawowych w Kaletach i Kaletach Miotku w obszarze rozwijania wśród dzieci kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do kontynuowania kształcenia przez całe życie.

Formy realizacji:

- organizacja dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim

-  organizacja  zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażenie pracowni przedmiotowych

-  doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach projektu nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu:

- kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy w pracy z uczniem

- jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy

- wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020,  które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN

- praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Szukaj

Logowanie

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Statystyki

Użytkowników : 19
Artykułów : 750
Odsłon : 254612

Legitymacje

Konto do wpłat za zagubione legitymacje oraz opłat za przedszkole

31 1020 2368 0000 2302 0595 9632

PKO BP SA Oddział 1 w Tarnowskich GórachStart